Skip Navigation

Wybierz język

Problemy techniczne - tarcze

NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ 1

trouble-tracers-discs-assembly1
OBJAWY

Odkształcenie powierzchni stykowej piasty i/lub spękania wokół otworów montażowych

PRZYCZYNA

Nieprawidłowa kolejność dokręcania. Zbyt mały moment dokręcania

SKUTEK

Drgania szczególnie przy początkowych hamowaniach

SPOSÓB USUNIĘCIA

Wymienić tarcze i przestrzegać zarówno prawidłowej kolejności dokręcania, jak i momentu dokręcania zaleconego przez producenta

NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ 2

trouble-tracers-discs-assembly2
OBJAWY

Część montażowa tarczy hamulcowej jest odkształcona lub oderwana

CAUSE

Zbyt mocne dokręcenie; nieprzestrzeganie momentu dokręcania lub kolejności dokręcania śrub zaleconych przez producenta

SKUTEK

Oderwanie części montażowej tarczy. Całkowite uszkodzenie hamulców

SPOSÓB USUNIĘCIA

Należy skontrolować cały układ hamulcowy i wszystkie elementy współpracujące. Wymienić uszkodzone elementy i zamontować nowe tarcze hamulcowe z zachowaniem kolejności oraz momentu dokręcania śrub zaleconych przez producenta

NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ 3

trouble-tracers-discs-assembly3
OBJAWY

Niebiesko zabarwione obszary, ciemniejsza barwa niektórych segmentów tarczy. Jest to dowód miejscowego przegrzania

PRZYCZYNA

Nadmierne bicie osiowe piasty. Powoduje to nierównomierny nacisk klocka hamulcowego na tarczę, co z kolei prowadzi do miejscowego przegrzewania i powstawania przebarwień (przebarwione na niebiesko obszary)

SKUTEK

Stopniowo narastający hałas i drgania

SPOSÓB USUNIĘCIA

Doprowadzić bicie piasty koła do dopuszczalnego zakresu tolerancji

NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ 4

trouble-tracers-discs-assembly4
OBJAWY

Odkształcenie segmentu stykającego się z piastą i/ lub spękania wokół niego

PRZYCZYNA

Zbyt duży moment dokręcania przyłożony do śruby ustalającej

SKUTEK

Drgania odczuwalne od pierwszego użycia hamulca

SPOSÓB USUNIĘCIA

Wymienić tarcze unikając przykładania zbyt dużego momentu dokręcania. Śruby ustalające służą jedynie do zapewnienia prawidłowego ułożenia tarcz

NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ 5

trouble-tracers-discs-assembly5
OBJAWY

Zanieczyszczenia lub rdza na powierzchni piasty

PRZYCZYNA

Zanieczyszczenia na powierzchni piasty mogą prowadzić do nieprawidłowego ułożenia podczas montażu, co powoduje z nierównomierny kontakt klocka z tarczą, a w konsekwencji nierównomierne zużycie tarczy hamulcowe

SKUTEK

Różnice w grubości tarczy powodują bicie osiowe powierzchni tarczy, co z kolei wywołuje drgania oraz hałas

SPOSÓB USUNIĘCIA

Zdjąć tarczę hamulcową i dokładnie oczyścić powierzchnię piasty koła, usunąć rdzę i inne zanieczyszczenia. Sprawdzić czy powierzchnia nośna nie jest zniekształcona lub uszkodzona. Wymienić tarcze przestrzegając przy montażu zaleceń producenta odnośnie momentu i kolejności dokręcania śrub zaleconych przez producenta

NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ 6

trouble-tracers-discs-assembly6
OBJAWY

Oderwanie części montażowej tarczy od jej części roboczej

PRZYCZYNA

Zbyt duże naprężenia mechaniczne wskutek nieprawidłowego ułożenia. Nieprawidłowy montaż lub ustawienie zacisku i tarczy powodujące w konsekwencji niesymetryczne zużycie powierzchni hamującej, mogące spowodować oderwanie

SKUTEK

Początkowo głośny hałas i drgania podczas hamowania, później całkowite uszkodzenie mechaniczne tarczy wskutek oderwania części montażowej

SPOSÓB USUNIĘCIA

Należy skontrolować cały układ hamulcowy i wszystkie elementy współpracujące. Wymienić uszkodzone elementy i zamontować nowe tarcze hamulcowe z zachowaniem kolejności oraz momentu dokręcania śrub zaleconych przez producenta. Przed zamontowaniem tarcz należy sprawdzić, czy korpus zacisku jest prawidłowo ustawiony i zamontowany na osi

USZKODZENIE ELEMENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH 1

trouble-tracers-discs-associated1
OBJAWY

Głębokie rowki na tarczy

PRZYCZYNA

Powodem powstawania głębokich rowków są luźne cząstki ścierające pomiędzy klockiem i tarczą. Mogą tam się dostać obce ciała spoza układu hamulcowego (piasek, brud, woda) lub ze źle wymieszanego materiału ciernego

SKUTEK

Hałas podczas hamowania oraz normalnej jazdy, mała skuteczność hamowania wskutek zmniejszenia powierzchni stykowej materiału ciernego

SPOSÓB USUNIĘCIA

Wymienić klocki i tarcze hamulcowe

USZKODZENIE ELEMENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH 2

trouble-tracers-discs-associated2
OBJAWY

Zanieczyszczenie powierzchni tarczy – warstwa szklista i/lub ciemne punkty

PRZYCZYNA

Warstwa materiału ciernego uległa osadzeniu na powierzchni tarczy. Zdarza się to zazwyczaj po zamontowaniu klocków hamulcowych niskiej jakości

SKUTEK

Drgania. Mała skuteczność hamowania, „twardy pedał”

SPOSÓB USUNIĘCIA

Należy montować jedynie klocki hamulcowe wysokiej jakości; z materiałem ciernym dopasowanym do rodzaju hamulca oraz pojazdu

USZKODZENIE ELEMENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH 3

trouble-tracers-discs-associated3
OBJAWY

Nierówne zużycie powierzchni ciernych. Niebieskie przebarwienia w środkowej części powierzchni ciernej. Możliwe pęknięcia powierzchni

PRZYCZYNA

Nieprawidłowy montaż zacisku i/lub klocków może powodować ustawienie klocków pod różnymi kątami względem tarczy, wskutek czego każda ze stron może zużywać się z różną szybkością. Niebieskie punkty powstają na skutek silnych przegrzań w miejscach styku

SKUTEK

Stopniowe pojawianie się drgań będących efektem miejscowych przegrzań. Możliwe zmniejszenie skuteczności hamowaniadiv>

SPOSÓB USUNIĘCIA

Sprawdzić i w razie konieczności naprawić zacisk. Wymienić klocki sprawdzając przy tym, czy ich rodzaj i kształt są prawidłowe dla danego zastosowania

USZKODZENIE ELEMENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH 4

trouble-tracers-discs-associated4
OBJAWY

Nierówne zużycie klocków hamulcowych. Duże zużycie materiału ciernego klocka z jednej strony przy minimalnym zużyciu po stronie przeciwnej

PRZYCZYNA

Zakleszczenie zacisku. Jeden klocek hamulcowy stale styka się z tarczą powodując starcie klocka aż do metalowej płytki tylnej. Strona tarczy stykająca się z płytką podstawy ulega porysowaniu, podczas gdy druga strona tarczy oraz drugi klocek są praktycznie nienaruszone

SKUTEK

Zgrzytanie, drgania, mała skuteczność hamowania. Możliwe niezrównoważenie siły hamowania ze ściąganiem pojazdu na jedną stronę

SPOSÓB USUNIĘCIA

Należy sprawdzić, wymienić lub naprawić zacisk. W razie potrzeby należy także wymienić tarcze oraz klocki hamulcowe

NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE/USZKODZENIE TERMICZNE 1

trouble-tracers-discs-misuse1
OBJAWY

Ułożone promieniowo pęknięcia powierzchni/ niebieskie punkty odpowiadające położeniuotworów wentylacyjnych

PRZYCZYNA

Niebieskie przebarwienia towarzyszą powstawaniu pęknięć. Te zaś są spowodowane przemianami struktury powierzchni metalu, prowadzącymi do wzrostu twardości i kruchości. Zjawisko to jest typowe dla przypadków przeciążenia hamulców powyżej zakresu nominalnego. Powodem tego może być intensywne hamowanie prowadzące do przeciążenia układu hamulcowego np. agresywna jazda lub intensywne hamowanie przeładowanego pojazdu (np. jazda w górach)

SKUTEK

Zanik efektu hamowania/zmniejszenie skuteczności hamowania, hałas, drgania

SPOSÓB USUNIĘCIA

Wymienić tarcze, nie doprowadzać do przeciążenia układu hamulcowego; wykorzystać w większym stopniu hamowanie biegami i silnikiem do zmniejszania prędkości

NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE/USZKODZENIE TERMICZNE 2

trouble-tracers-discs-misuse2
OBJAWY

Tarcze wykazują przebarwienia o różnych odcieniach (niebieski, fioletowy, złoty) i o różnej intensywności

PRZYCZYNA

Nieprawidłowe docieranie nowych elementów. Zazwyczaj po zamontowaniu nowych klocków hamulcowych powierzchnie robocze klocka i tarczą nie są do siebie dopasowane. W przypadku nieprawidłowego docierania powierzchnie, na których występuje zwiększone tarcie ulegają przegrzaniu, co w konsekwencji prowadzi do zmian struktury metalu na powierzchni ciernej

SKUTEK

Mała skuteczność hamowania wskutek obniżenia tarcia. Mogą pojawić się drgania, które mogą wpłynąć negatywnie na trwałość tarcz i klocków hamulcowych

SPOSÓB USUNIĘCIA

Wymienić tarcze i przestrzegać prawidłowej procedury docierania, to znaczy nie hamować zbyt mocno przez pierwsze 200 kilometrów

NIENORMALNE ZUŻYCIE 1

trouble-tracers-discs-abnormal1
OBJAWY

Nadmierne zużycie. Grubość tarczy jest mniejsza niż minimalna grubość dopuszczana przez producenta

PRZYCZYNA

Tarcze nie były regularnie sprawdzane lub wymienione w odpowiednim czasie

SKUTEK

Zmniejszenie skuteczności hamowania, nadmierny hałas podczas hamowania

SPOSÓB USUNIĘCIA

Należy skontrolować cały układ hamulcowy i wszystkie elementy współpracujące. Wymienić uszkodzone elementy i zamontować nowe tarcze hamulcowe z zachowaniem kolejności oraz momentu dokręcania śrub zaleconych przez producenta. Należy zapewnić późniejszą kontrolę stanu oraz okresową konserwację

NIENORMALNE ZUŻYCIE 2

trouble-tracers-discs-abnormal2
OBJAWY

Tarcza mocno zużyta, rowki na powierzchni tarczy

PRZYCZYNA

Nadmierne lub całkowite zużycie klocków hamulcowych powoduje stykanie się płytki tylnej klocka z tarczą (metal z metalem), co powoduje zniszczenie powierzchni tarczy

SKUTEK

Bardzo mała skuteczność hamowania/zwiększona droga hamowania; hałas (zgrzytanie)

SPOSÓB USUNIĘCIA

Wymienić tarcze i klocki hamulcowe. Sprawdzić czy wskaźnik ostrzegawczy zużycia klocków działa prawidłowo (jeżeli występuje)

NIENORMALNE ZUŻYCIE 3

trouble-tracers-discs-abnormal3
OBJAWY

Głęboki rowek pomiędzy częścią montażową, a częścią roboczą tarczy

PRZYCZYNA

Nadmierne zużycie klocków i tarczy może prowadzić do przemieszczenia się płytki tylnej klocka w zacisku. W takim przypadku płytka tylna zużytego klocka wysuwa się ze swojego miejsca w zacisku powodując wycinanie rowka pomiędzy kołpakiem tarczy, a segmentem ciernym

SKUTEK

Bardzo mała skuteczność hamowania przy dużym skoku pedału, silny hałas

SPOSÓB USUNIĘCIA

Wymienić tarcze i klocki hamulcowe. Sprawdzić i w razie potrzeby naprawić zacisk

NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ 1

trouble-tracers-discs-assembly1
OBJAWY

Odkształcenie powierzchni stykowej piasty i/lub spękania wokół otworów montażowych

PRZYCZYNA

Nieprawidłowa kolejność dokręcania. Zbyt mały moment dokręcania

SKUTEK

Drgania szczególnie przy początkowych hamowaniach

SPOSÓB USUNIĘCIA

Wymienić tarcze i przestrzegać zarówno prawidłowej kolejności dokręcania, jak i momentu dokręcania zaleconego przez producenta

NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ 2

trouble-tracers-discs-assembly2
OBJAWY

Część montażowa tarczy hamulcowej jest odkształcona lub oderwana

CAUSE

Zbyt mocne dokręcenie; nieprzestrzeganie momentu dokręcania lub kolejności dokręcania śrub zaleconych przez producenta

SKUTEK

Oderwanie części montażowej tarczy. Całkowite uszkodzenie hamulców

SPOSÓB USUNIĘCIA

Należy skontrolować cały układ hamulcowy i wszystkie elementy współpracujące. Wymienić uszkodzone elementy i zamontować nowe tarcze hamulcowe z zachowaniem kolejności oraz momentu dokręcania śrub zaleconych przez producenta

NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ 3

trouble-tracers-discs-assembly3
OBJAWY

Niebiesko zabarwione obszary, ciemniejsza barwa niektórych segmentów tarczy. Jest to dowód miejscowego przegrzania

PRZYCZYNA

Nadmierne bicie osiowe piasty. Powoduje to nierównomierny nacisk klocka hamulcowego na tarczę, co z kolei prowadzi do miejscowego przegrzewania i powstawania przebarwień (przebarwione na niebiesko obszary)

SKUTEK

Stopniowo narastający hałas i drgania

SPOSÓB USUNIĘCIA

Doprowadzić bicie piasty koła do dopuszczalnego zakresu tolerancji

NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ 4

trouble-tracers-discs-assembly4
OBJAWY

Odkształcenie segmentu stykającego się z piastą i/ lub spękania wokół niego

PRZYCZYNA

Zbyt duży moment dokręcania przyłożony do śruby ustalającej

SKUTEK

Drgania odczuwalne od pierwszego użycia hamulca

SPOSÓB USUNIĘCIA

Wymienić tarcze unikając przykładania zbyt dużego momentu dokręcania. Śruby ustalające służą jedynie do zapewnienia prawidłowego ułożenia tarcz

NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ 5

trouble-tracers-discs-assembly5
OBJAWY

Zanieczyszczenia lub rdza na powierzchni piasty

PRZYCZYNA

Zanieczyszczenia na powierzchni piasty mogą prowadzić do nieprawidłowego ułożenia podczas montażu, co powoduje z nierównomierny kontakt klocka z tarczą, a w konsekwencji nierównomierne zużycie tarczy hamulcowe

SKUTEK

Różnice w grubości tarczy powodują bicie osiowe powierzchni tarczy, co z kolei wywołuje drgania oraz hałas

SPOSÓB USUNIĘCIA

Zdjąć tarczę hamulcową i dokładnie oczyścić powierzchnię piasty koła, usunąć rdzę i inne zanieczyszczenia. Sprawdzić czy powierzchnia nośna nie jest zniekształcona lub uszkodzona. Wymienić tarcze przestrzegając przy montażu zaleceń producenta odnośnie momentu i kolejności dokręcania śrub zaleconych przez producenta

NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ 6

trouble-tracers-discs-assembly6
OBJAWY

Oderwanie części montażowej tarczy od jej części roboczej

PRZYCZYNA

Zbyt duże naprężenia mechaniczne wskutek nieprawidłowego ułożenia. Nieprawidłowy montaż lub ustawienie zacisku i tarczy powodujące w konsekwencji niesymetryczne zużycie powierzchni hamującej, mogące spowodować oderwanie

SKUTEK

Początkowo głośny hałas i drgania podczas hamowania, później całkowite uszkodzenie mechaniczne tarczy wskutek oderwania części montażowej

SPOSÓB USUNIĘCIA

Należy skontrolować cały układ hamulcowy i wszystkie elementy współpracujące. Wymienić uszkodzone elementy i zamontować nowe tarcze hamulcowe z zachowaniem kolejności oraz momentu dokręcania śrub zaleconych przez producenta. Przed zamontowaniem tarcz należy sprawdzić, czy korpus zacisku jest prawidłowo ustawiony i zamontowany na osi

USZKODZENIE ELEMENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH 1

trouble-tracers-discs-associated1
OBJAWY

Głębokie rowki na tarczy

PRZYCZYNA

Powodem powstawania głębokich rowków są luźne cząstki ścierające pomiędzy klockiem i tarczą. Mogą tam się dostać obce ciała spoza układu hamulcowego (piasek, brud, woda) lub ze źle wymieszanego materiału ciernego

SKUTEK

Hałas podczas hamowania oraz normalnej jazdy, mała skuteczność hamowania wskutek zmniejszenia powierzchni stykowej materiału ciernego

SPOSÓB USUNIĘCIA

Wymienić klocki i tarcze hamulcowe

USZKODZENIE ELEMENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH 2

trouble-tracers-discs-associated2
OBJAWY

Zanieczyszczenie powierzchni tarczy – warstwa szklista i/lub ciemne punkty

PRZYCZYNA

Warstwa materiału ciernego uległa osadzeniu na powierzchni tarczy. Zdarza się to zazwyczaj po zamontowaniu klocków hamulcowych niskiej jakości

SKUTEK

Drgania. Mała skuteczność hamowania, „twardy pedał”

SPOSÓB USUNIĘCIA

Należy montować jedynie klocki hamulcowe wysokiej jakości; z materiałem ciernym dopasowanym do rodzaju hamulca oraz pojazdu

USZKODZENIE ELEMENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH 3

trouble-tracers-discs-associated3
OBJAWY

Nierówne zużycie powierzchni ciernych. Niebieskie przebarwienia w środkowej części powierzchni ciernej. Możliwe pęknięcia powierzchni

PRZYCZYNA

Nieprawidłowy montaż zacisku i/lub klocków może powodować ustawienie klocków pod różnymi kątami względem tarczy, wskutek czego każda ze stron może zużywać się z różną szybkością. Niebieskie punkty powstają na skutek silnych przegrzań w miejscach styku

SKUTEK

Stopniowe pojawianie się drgań będących efektem miejscowych przegrzań. Możliwe zmniejszenie skuteczności hamowaniadiv>

SPOSÓB USUNIĘCIA

Sprawdzić i w razie konieczności naprawić zacisk. Wymienić klocki sprawdzając przy tym, czy ich rodzaj i kształt są prawidłowe dla danego zastosowania

USZKODZENIE ELEMENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH 4

trouble-tracers-discs-associated4
OBJAWY

Nierówne zużycie klocków hamulcowych. Duże zużycie materiału ciernego klocka z jednej strony przy minimalnym zużyciu po stronie przeciwnej

PRZYCZYNA

Zakleszczenie zacisku. Jeden klocek hamulcowy stale styka się z tarczą powodując starcie klocka aż do metalowej płytki tylnej. Strona tarczy stykająca się z płytką podstawy ulega porysowaniu, podczas gdy druga strona tarczy oraz drugi klocek są praktycznie nienaruszone

SKUTEK

Zgrzytanie, drgania, mała skuteczność hamowania. Możliwe niezrównoważenie siły hamowania ze ściąganiem pojazdu na jedną stronę

SPOSÓB USUNIĘCIA

Należy sprawdzić, wymienić lub naprawić zacisk. W razie potrzeby należy także wymienić tarcze oraz klocki hamulcowe

NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE/USZKODZENIE TERMICZNE 1

trouble-tracers-discs-misuse1
OBJAWY

Ułożone promieniowo pęknięcia powierzchni/ niebieskie punkty odpowiadające położeniuotworów wentylacyjnych

PRZYCZYNA

Niebieskie przebarwienia towarzyszą powstawaniu pęknięć. Te zaś są spowodowane przemianami struktury powierzchni metalu, prowadzącymi do wzrostu twardości i kruchości. Zjawisko to jest typowe dla przypadków przeciążenia hamulców powyżej zakresu nominalnego. Powodem tego może być intensywne hamowanie prowadzące do przeciążenia układu hamulcowego np. agresywna jazda lub intensywne hamowanie przeładowanego pojazdu (np. jazda w górach)

SKUTEK

Zanik efektu hamowania/zmniejszenie skuteczności hamowania, hałas, drgania

SPOSÓB USUNIĘCIA

Wymienić tarcze, nie doprowadzać do przeciążenia układu hamulcowego; wykorzystać w większym stopniu hamowanie biegami i silnikiem do zmniejszania prędkości

NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE/USZKODZENIE TERMICZNE 2

trouble-tracers-discs-misuse2
OBJAWY

Tarcze wykazują przebarwienia o różnych odcieniach (niebieski, fioletowy, złoty) i o różnej intensywności

PRZYCZYNA

Nieprawidłowe docieranie nowych elementów. Zazwyczaj po zamontowaniu nowych klocków hamulcowych powierzchnie robocze klocka i tarczą nie są do siebie dopasowane. W przypadku nieprawidłowego docierania powierzchnie, na których występuje zwiększone tarcie ulegają przegrzaniu, co w konsekwencji prowadzi do zmian struktury metalu na powierzchni ciernej

SKUTEK

Mała skuteczność hamowania wskutek obniżenia tarcia. Mogą pojawić się drgania, które mogą wpłynąć negatywnie na trwałość tarcz i klocków hamulcowych

SPOSÓB USUNIĘCIA

Wymienić tarcze i przestrzegać prawidłowej procedury docierania, to znaczy nie hamować zbyt mocno przez pierwsze 200 kilometrów

NIENORMALNE ZUŻYCIE 1

trouble-tracers-discs-abnormal1
OBJAWY

Nadmierne zużycie. Grubość tarczy jest mniejsza niż minimalna grubość dopuszczana przez producenta

PRZYCZYNA

Tarcze nie były regularnie sprawdzane lub wymienione w odpowiednim czasie

SKUTEK

Zmniejszenie skuteczności hamowania, nadmierny hałas podczas hamowania

SPOSÓB USUNIĘCIA

Należy skontrolować cały układ hamulcowy i wszystkie elementy współpracujące. Wymienić uszkodzone elementy i zamontować nowe tarcze hamulcowe z zachowaniem kolejności oraz momentu dokręcania śrub zaleconych przez producenta. Należy zapewnić późniejszą kontrolę stanu oraz okresową konserwację

NIENORMALNE ZUŻYCIE 2

trouble-tracers-discs-abnormal2
OBJAWY

Tarcza mocno zużyta, rowki na powierzchni tarczy

PRZYCZYNA

Nadmierne lub całkowite zużycie klocków hamulcowych powoduje stykanie się płytki tylnej klocka z tarczą (metal z metalem), co powoduje zniszczenie powierzchni tarczy

SKUTEK

Bardzo mała skuteczność hamowania/zwiększona droga hamowania; hałas (zgrzytanie)

SPOSÓB USUNIĘCIA

Wymienić tarcze i klocki hamulcowe. Sprawdzić czy wskaźnik ostrzegawczy zużycia klocków działa prawidłowo (jeżeli występuje)

NIENORMALNE ZUŻYCIE 3

trouble-tracers-discs-abnormal3
OBJAWY

Głęboki rowek pomiędzy częścią montażową, a częścią roboczą tarczy

PRZYCZYNA

Nadmierne zużycie klocków i tarczy może prowadzić do przemieszczenia się płytki tylnej klocka w zacisku. W takim przypadku płytka tylna zużytego klocka wysuwa się ze swojego miejsca w zacisku powodując wycinanie rowka pomiędzy kołpakiem tarczy, a segmentem ciernym

SKUTEK

Bardzo mała skuteczność hamowania przy dużym skoku pedału, silny hałas

SPOSÓB USUNIĘCIA

Wymienić tarcze i klocki hamulcowe. Sprawdzić i w razie potrzeby naprawić zacisk

Powrót