Skip Navigation

Select Language

Odstraňování závad brzdových kotoučů

Nesprávná montáž 1

trouble-tracers-discs-assembly1
Vzhled

Deformace styčné plochy náboje a/nebo trhliny kolem montážních otvorů.

příčina

Nesprávné pořadí utahování. Nedostatečný utahovací moment

důsledek

Vibrace, zejména na začátku brzdění.

řešení

Vyměňte kotouče a dodržujte správné pořadí montáže i nastavení krouticího momentu doporučená výrobcem

nesprávná montáž 2

trouble-tracers-discs-assembly2
 
Vzhled

Styčná plocha náboje je odtržena nebo zdeformována.

příčina

Nadměrné utažení a nedodržení výrobcem doporučeného momentu a pořadí utahování

důsledek

Odtržení styčné plochy kotouče. Kompletní selhání brzd

řešení

Úplná kontrola brzdové soustavy a souvisejících dílů. Vyměňte veškeré vadné součásti a namontujte nové kotouče s dodržením výrobcem doporučeného utahovací momentu a pořadí při utahování.

nesprávná montáž 3

trouble-tracers-discs-assembly3
VZHLED

Nerovnoměrné opotřebení povrchu destičky

PŘÍČINA

Nepravidelně opotřebovaný brzdový kotouč, neboli „hrana po opotřebení" na kotouči způsobí vzor (obrazec) opotřebení brzdových destiček

DŮSLEDEK
  • Pískání a chvění
  • Předčasné opotřebení destiček
ŘEŠENÍ

Vyměňte brzdové kotouče a destičky

nesprávná montáž 4

trouble-tracers-discs-assembly4
 
Vzhled

Deformace styčné plochy náboje a/nebo trhliny v jejím okolí.

příčina

Nadměrný utahovací moment dotažení polohovacího šroubu

důsledek

Od začátku brzdění dochází k vibracím

řešení

Vyměňte kotouče a vyhněte se nadměrnému utahovacímu momentu. Polohovací šrouby jsou určeny pouze k zajištění správné polohy kotouče

Nesprávná montáž 5

trouble-tracers-discs-assembly5
 
Vzhled

Nečistoty a/nebo rez na povrchu náboje.

příčina

Znečištění povrchu náboje může vést k nesprávnému nastavení při montáži, způsobujícímu nepravidelný kontakt mezi plochou destičky a kotouče a nerovnoměrné opotřebení kotouče

důsledek

Odchylky v tloušťce kotouče, které způsobují chvění povrchu kotouče, což má za následek hlučnost a vibrace. Důsledky se s dalším používáním progresivně zhoršují.

řešení

Demontujte kotouč a opatrně vyčistěte povrchy na náboji kola a kotouči, odstraňte korozi a další nečistoty. Zkontrolujte, zda opěrná plocha není zdeformována či poškozena. Vyměňte kotouče, přičemž dodržujte výrobcem doporučený utahovací moment a pořadí utahování 

nesprávná montáž 6

trouble-tracers-discs-assembly6
 
Vzhled

Oddělení osazení kotouče od brzdného povrchu

příčina

Mechanické namáhání v důsledku nesprávného seřízení. Nesprávná montáž nebo poloha třmenu a kotouče mají za následek trvalé asymetrické opotřebovávání brzdicí plochy, které nakonec může způsobit odtržení

důsledek

Hlučnost a vibrace při brzdění s úplným mechanickým selháním po odtržení.

řešení

Úplná kontrola brzdové soustavy a souvisejících dílů. Vyměňte veškeré vadné součásti a namontujte nové kotouče s dodržením výrobcem doporučeného utahovací momentu a pořadí při utahování. Před nasazením kotouče zkontrolujte zarovnání a upevnění tělesa třmenu na nápravě.

závada souvisejících součástí 1

trouble-tracers-discs-associated1
 
Vzhled

Rýhy na kotouči

příčina

Hluboké rýhy jsou způsobeny volnými abrazivními částicemi mezi destičkami a kotoučem. Cizí nečistoty sem mohou vnikat z okolí mimo brzdový systém (silnice, bláto, voda) nebo z třecího materiálu z nekvalitní směsi

důsledek

Hlučnost při brzdění a normálním provozu a nízká účinnost brzd v důsledku omezené kontaktní plochy brzdy

řešení

Vyměňte destičky a kotouče

závada souvisejících součástí 2

trouble-tracers-discs-associated2
 
Vzhled

Znečistění povrchu kotouče – sklovitý povrch a/nebo tmavé skvrny.

příčina

Na povrch kotouče se nanesla vrstva třecího materiálu. K tomuto dochází obvykle tehdy, když byly namontovány třecí segmenty nízké kvality.

důsledek

Vibrace, nízká účinnost brzd a tvrdý pedál.

řešení

Instalujte pouze třecí segmenty dobré kvality s třecím materiálem vhodným pro danou brzdu a vozidlo

závada souvisejících součástí 3

trouble-tracers-discs-associated3
 
Vzhled

Nerovnoměrné opotřebení brzdných ploch. Modré skvrny uprostřed brzdné plochy. Možný výskyt trhlin.

příčina

Nesprávná montáž třmenu nebo destiček mohla vést k tomu, že jsou destičky v různých úhlech vůči kotouči, takže se každá strana opotřebovává jinou rychlostí. Modrá místa jsou způsobena závažným lokálním přehříváním tam, kde dochází při tření ke kontaktu.

důsledek

Pozvolný náběh vibrací v důsledku horkých skvrn. Pravděpodobné snížení účinnosti brzd.

řešení

Zkontrolujte třmen a v případě potřeby jej opravte. Vyměňte třecí segmenty, ověřte správnost jejich typu pro danou aplikaci

závada souvisejících součástí 4

trouble-tracers-discs-associated4
 
Vzhled

Nerovnoměrné opotřebení třecích segmentů. Výrazné opotřebení jednoho třecího segmentu při minimálním opotřebení na protilehlé straně.

příčina

Zadření třmenu. Jedna brzdová destička je v trvalém kontaktu s kotoučem, což způsobuje opotřebovávání destičky až na kovovou opěrnou destičku. Strana kotouče v kontaktu s opěrnou deskou je značně poškrábána, zatímco druhá strana kotouče a druhá destička jsou prakticky jako nové.

důsledek

Nežádoucí hlučnost (jako při broušení), vibrace a nízký brzdný účinek. Pravděpodobně nevyvážené brzdění, vozidlo táhne na jednu stranu

řešení

Je nutno zkontrolovat, vyměnit nebo opravit třmen. Vyměňte kotouče a třecí segmenty podle potřeby.

nesprávné použití/poškození přehřátím 1

trouble-tracers-discs-misuse1
 
Vzhled

Radiální lomy a/nebo modré skvrny odpovídající tvaru rámu pro odvětrání.

příčina

Modré skvrny jsou příznakem vznikajících trhlin. Ty jsou důsledkem metalurgických změn v povrchovém materiálu způsobujících tvrdnutí a křehnutí. Je to typické pro přetěžování brzd nad běžné meze jmenovitého zatížení. Může to být důsledkem intenzivního a neobvyklého brzdění, např. agresivní jízdy nebo překročení užitečného zatížení.

důsledek

Pokles brzdného účinku přehřátím, hlučnost, vibrace

řešení

Vyměňte kotouče, vyhýbejte se nesprávnému brzdění a využívejte účinněji motor/převody za účelem snižování otáček

nesprávné použití/poškození přehřátím 2

trouble-tracers-discs-misuse2
 
Vzhled

Kotouče vykazují zbarvení různé intenzity a odstínů (modré, fialové a dozlata).

příčina

Nedostatečné zajetí. Po nové montáži je normální, že dochází k nepatrným změnám na ploše mezi destičkou a kotoučem. Pokud neproběhne řádné zajetí, třecí plochy se přehřívají, což vede k metalurgickým změnám těchto ploch

důsledek

Nízká účinnost brzd v důsledku sníženého tření. Může docházet k vibracím, které mohou snížit životnost destiček a kotouče

řešení

Vyměňte kotouče a respektujte správný postup zajetí, tj. umírněné používání brzdy během prvních 200 km.

abnormální opotřebení 1

trouble-tracers-discs-abnormal1
 
Vzhled

Nadměrné opotřebení. Tloušťka kotouče je menší než „minimální tloušťka“ doporučená výrobcem

příčina

Kotouče nebyly pravidelně kontrolovány, nebo nebyly vyměněny

důsledek

Snížená účinnost, vibrace a nadměrná hlučnost při brzdění.

řešení

Úplná kontrola brzdové soustavy a souvisejících dílů. Vyměňte veškeré vadné součásti a namontujte nové kotouče s dodržením výrobcem doporučeného utahovací momentu a pořadí při utahování. Zajistěte budoucí kontrolu a pravidelnou údržbu.

abnormální opotřebení 2

trouble-tracers-discs-abnormal2

 

Vzhled

Kotouč silně opotřeben, s povrchovými rýhami

příčina

Nadměrné nebo úplné opotřebení brzdových destiček způsobuje kontakt opěrné destičky s brzdovým kotoučem (kov na kov).

důsledek

Prodloužená brzdná dráha nebo velmi slabý brzdný účinek a hluk připomínající broušení

řešení

Vyměňte kotouče a destičky. Podle potřeby zkontrolujte správnou funkčnost obvodu indikátoru opotřebení třecích ploch

Abnormální opotřebení 3

trouble-tracers-discs-abnormal3
Vzhled

Hluboké rýhy mezi osazením a povrchem kotouče.

příčina

Nadměrné opotřebení segmentů a kotouče může vést k posunutí podložné desky ve třmenu. V tomto případě se opěrná deska opotřebené destičky uvolnila ze třmenu a způsobuje rýhy mezi osazením a plochou kotouče.

důsledek

Velmi nízká účinnost brzd při dlouhém zdvihu pedálu a nadměrná hlučnost

řešení

Vyměňte kotouče a destičky. Zkontrolujte třmen a v případě potřeby jej opravte

Nesprávná montáž 1

trouble-tracers-discs-assembly1
Vzhled

Deformace styčné plochy náboje a/nebo trhliny kolem montážních otvorů.

příčina

Nesprávné pořadí utahování. Nedostatečný utahovací moment

důsledek

Vibrace, zejména na začátku brzdění.

řešení

Vyměňte kotouče a dodržujte správné pořadí montáže i nastavení krouticího momentu doporučená výrobcem

nesprávná montáž 2

trouble-tracers-discs-assembly2
 
Vzhled

Styčná plocha náboje je odtržena nebo zdeformována.

příčina

Nadměrné utažení a nedodržení výrobcem doporučeného momentu a pořadí utahování

důsledek

Odtržení styčné plochy kotouče. Kompletní selhání brzd

řešení

Úplná kontrola brzdové soustavy a souvisejících dílů. Vyměňte veškeré vadné součásti a namontujte nové kotouče s dodržením výrobcem doporučeného utahovací momentu a pořadí při utahování.

nesprávná montáž 3

trouble-tracers-discs-assembly3
VZHLED

Nerovnoměrné opotřebení povrchu destičky

PŘÍČINA

Nepravidelně opotřebovaný brzdový kotouč, neboli „hrana po opotřebení" na kotouči způsobí vzor (obrazec) opotřebení brzdových destiček

DŮSLEDEK
  • Pískání a chvění
  • Předčasné opotřebení destiček
ŘEŠENÍ

Vyměňte brzdové kotouče a destičky

nesprávná montáž 4

trouble-tracers-discs-assembly4
 
Vzhled

Deformace styčné plochy náboje a/nebo trhliny v jejím okolí.

příčina

Nadměrný utahovací moment dotažení polohovacího šroubu

důsledek

Od začátku brzdění dochází k vibracím

řešení

Vyměňte kotouče a vyhněte se nadměrnému utahovacímu momentu. Polohovací šrouby jsou určeny pouze k zajištění správné polohy kotouče

Nesprávná montáž 5

trouble-tracers-discs-assembly5
 
Vzhled

Nečistoty a/nebo rez na povrchu náboje.

příčina

Znečištění povrchu náboje může vést k nesprávnému nastavení při montáži, způsobujícímu nepravidelný kontakt mezi plochou destičky a kotouče a nerovnoměrné opotřebení kotouče

důsledek

Odchylky v tloušťce kotouče, které způsobují chvění povrchu kotouče, což má za následek hlučnost a vibrace. Důsledky se s dalším používáním progresivně zhoršují.

řešení

Demontujte kotouč a opatrně vyčistěte povrchy na náboji kola a kotouči, odstraňte korozi a další nečistoty. Zkontrolujte, zda opěrná plocha není zdeformována či poškozena. Vyměňte kotouče, přičemž dodržujte výrobcem doporučený utahovací moment a pořadí utahování 

nesprávná montáž 6

trouble-tracers-discs-assembly6
 
Vzhled

Oddělení osazení kotouče od brzdného povrchu

příčina

Mechanické namáhání v důsledku nesprávného seřízení. Nesprávná montáž nebo poloha třmenu a kotouče mají za následek trvalé asymetrické opotřebovávání brzdicí plochy, které nakonec může způsobit odtržení

důsledek

Hlučnost a vibrace při brzdění s úplným mechanickým selháním po odtržení.

řešení

Úplná kontrola brzdové soustavy a souvisejících dílů. Vyměňte veškeré vadné součásti a namontujte nové kotouče s dodržením výrobcem doporučeného utahovací momentu a pořadí při utahování. Před nasazením kotouče zkontrolujte zarovnání a upevnění tělesa třmenu na nápravě.

závada souvisejících součástí 1

trouble-tracers-discs-associated1
 
Vzhled

Rýhy na kotouči

příčina

Hluboké rýhy jsou způsobeny volnými abrazivními částicemi mezi destičkami a kotoučem. Cizí nečistoty sem mohou vnikat z okolí mimo brzdový systém (silnice, bláto, voda) nebo z třecího materiálu z nekvalitní směsi

důsledek

Hlučnost při brzdění a normálním provozu a nízká účinnost brzd v důsledku omezené kontaktní plochy brzdy

řešení

Vyměňte destičky a kotouče

závada souvisejících součástí 2

trouble-tracers-discs-associated2
 
Vzhled

Znečistění povrchu kotouče – sklovitý povrch a/nebo tmavé skvrny.

příčina

Na povrch kotouče se nanesla vrstva třecího materiálu. K tomuto dochází obvykle tehdy, když byly namontovány třecí segmenty nízké kvality.

důsledek

Vibrace, nízká účinnost brzd a tvrdý pedál.

řešení

Instalujte pouze třecí segmenty dobré kvality s třecím materiálem vhodným pro danou brzdu a vozidlo

závada souvisejících součástí 3

trouble-tracers-discs-associated3
 
Vzhled

Nerovnoměrné opotřebení brzdných ploch. Modré skvrny uprostřed brzdné plochy. Možný výskyt trhlin.

příčina

Nesprávná montáž třmenu nebo destiček mohla vést k tomu, že jsou destičky v různých úhlech vůči kotouči, takže se každá strana opotřebovává jinou rychlostí. Modrá místa jsou způsobena závažným lokálním přehříváním tam, kde dochází při tření ke kontaktu.

důsledek

Pozvolný náběh vibrací v důsledku horkých skvrn. Pravděpodobné snížení účinnosti brzd.

řešení

Zkontrolujte třmen a v případě potřeby jej opravte. Vyměňte třecí segmenty, ověřte správnost jejich typu pro danou aplikaci

závada souvisejících součástí 4

trouble-tracers-discs-associated4
 
Vzhled

Nerovnoměrné opotřebení třecích segmentů. Výrazné opotřebení jednoho třecího segmentu při minimálním opotřebení na protilehlé straně.

příčina

Zadření třmenu. Jedna brzdová destička je v trvalém kontaktu s kotoučem, což způsobuje opotřebovávání destičky až na kovovou opěrnou destičku. Strana kotouče v kontaktu s opěrnou deskou je značně poškrábána, zatímco druhá strana kotouče a druhá destička jsou prakticky jako nové.

důsledek

Nežádoucí hlučnost (jako při broušení), vibrace a nízký brzdný účinek. Pravděpodobně nevyvážené brzdění, vozidlo táhne na jednu stranu

řešení

Je nutno zkontrolovat, vyměnit nebo opravit třmen. Vyměňte kotouče a třecí segmenty podle potřeby.

nesprávné použití/poškození přehřátím 1

trouble-tracers-discs-misuse1
 
Vzhled

Radiální lomy a/nebo modré skvrny odpovídající tvaru rámu pro odvětrání.

příčina

Modré skvrny jsou příznakem vznikajících trhlin. Ty jsou důsledkem metalurgických změn v povrchovém materiálu způsobujících tvrdnutí a křehnutí. Je to typické pro přetěžování brzd nad běžné meze jmenovitého zatížení. Může to být důsledkem intenzivního a neobvyklého brzdění, např. agresivní jízdy nebo překročení užitečného zatížení.

důsledek

Pokles brzdného účinku přehřátím, hlučnost, vibrace

řešení

Vyměňte kotouče, vyhýbejte se nesprávnému brzdění a využívejte účinněji motor/převody za účelem snižování otáček

nesprávné použití/poškození přehřátím 2

trouble-tracers-discs-misuse2
 
Vzhled

Kotouče vykazují zbarvení různé intenzity a odstínů (modré, fialové a dozlata).

příčina

Nedostatečné zajetí. Po nové montáži je normální, že dochází k nepatrným změnám na ploše mezi destičkou a kotoučem. Pokud neproběhne řádné zajetí, třecí plochy se přehřívají, což vede k metalurgickým změnám těchto ploch

důsledek

Nízká účinnost brzd v důsledku sníženého tření. Může docházet k vibracím, které mohou snížit životnost destiček a kotouče

řešení

Vyměňte kotouče a respektujte správný postup zajetí, tj. umírněné používání brzdy během prvních 200 km.

abnormální opotřebení 1

trouble-tracers-discs-abnormal1
 
Vzhled

Nadměrné opotřebení. Tloušťka kotouče je menší než „minimální tloušťka“ doporučená výrobcem

příčina

Kotouče nebyly pravidelně kontrolovány, nebo nebyly vyměněny

důsledek

Snížená účinnost, vibrace a nadměrná hlučnost při brzdění.

řešení

Úplná kontrola brzdové soustavy a souvisejících dílů. Vyměňte veškeré vadné součásti a namontujte nové kotouče s dodržením výrobcem doporučeného utahovací momentu a pořadí při utahování. Zajistěte budoucí kontrolu a pravidelnou údržbu.

abnormální opotřebení 2

trouble-tracers-discs-abnormal2

 

Vzhled

Kotouč silně opotřeben, s povrchovými rýhami

příčina

Nadměrné nebo úplné opotřebení brzdových destiček způsobuje kontakt opěrné destičky s brzdovým kotoučem (kov na kov).

důsledek

Prodloužená brzdná dráha nebo velmi slabý brzdný účinek a hluk připomínající broušení

řešení

Vyměňte kotouče a destičky. Podle potřeby zkontrolujte správnou funkčnost obvodu indikátoru opotřebení třecích ploch

Abnormální opotřebení 3

trouble-tracers-discs-abnormal3
Vzhled

Hluboké rýhy mezi osazením a povrchem kotouče.

příčina

Nadměrné opotřebení segmentů a kotouče může vést k posunutí podložné desky ve třmenu. V tomto případě se opěrná deska opotřebené destičky uvolnila ze třmenu a způsobuje rýhy mezi osazením a plochou kotouče.

důsledek

Velmi nízká účinnost brzd při dlouhém zdvihu pedálu a nadměrná hlučnost

řešení

Vyměňte kotouče a destičky. Zkontrolujte třmen a v případě potřeby jej opravte

Zpět na přehled všechny příznaky